Hàm SUMIFS

SUMIFS

Hàm SUMIFS được sử dụng dùng để cộng tổng các giá trị trong một cột xác định với những điều kiện cụ thể. (áp dụng cho Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007)

Cú pháp:

SUMIF( sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2, … criteria_range_n, criteria_n] )

Trong đó:

– Sum_range: cột được xác định để tính tổng

– Criteria_range1: cột 1 được xác định để thỏa mãn điều kiện 1.

– Criteria1: điều kiện đưa ra cho cột 1 được xác định trước đó

– Criteria_range2: cột 2 được xác định để thỏa mãn điều kiện 2.

– Criteria2: điều kiện đưa ra cho cột 2 được xác định trước đó.

   ….

– Criteria_range_n: cột n được xác định để thỏa mãn điều kiện n.

– Criteria_n: điều kiện đưa ra cho cột n được xác định trước đó.

Ví dụ cụ thể:

SUMIFS

– Nội dung: Tính tổng số lượng bán hàng của nhân viên bắt đầu bằng chữ cái B

– Sử dụng câu lệnh: = SUMIFS(A1:A5,D1:D5, “=B*”)

– Kết quả : 25

Nội dungCâu lệnhKết quả
1.      Tính tổng số lượng cam bán được bởi nhân viên Sam=SUMIFS(A1:A5,B1:B5,”=Orange”, D1:D5, “=Sam”)0
2.      Tính tổng số lượng sản phẩm bán được với mức giá từ 10 trở lên.=SUMIFS(Quantity, Price, “>=10”)(Lưu ý: Đặt tên cho cột A là Quantity, cột B là Price)30
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *