Functions – Hàm Text

Excel có rất nhiều hàm để đáp ứng các thao tác chuỗi văn bản.

Join Strings (Nối chuỗi)

Để nối chuỗi, sử dụng toán tử “&”.

join-strings (1)

Lưu ý: Để chèn thêm ký tự trắng, sử dụng “ ”

LEFT

Để lấy các ký tự bên trái của một chuỗi, sử dụng hàm LEFT.

left-function

RIGHT

Để lấy các ký tự bên phải của một chuỗi, sử dụng hàm RIGHT.

right-function

MID

Để lấy một chuỗi con, bắt đầu ở đoạn giữa của một chuỗi, sử dụng hàm MID.

mid-function

Lưu ý: bắt đầu ở vị trí thứ 5 (chữ cái “p”) với độ dài chuỗi là 3.

LEN

Để biết được độ dài của một chuỗi, sử dụng hàm LEN.

len-function

Lưu ý: ký tự trắng (ở vị trí thứ 8) cũng sẽ được tính!

FIND

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi, sử dụng hàm FIND.

find-function

Lưu ý: chuỗi con “am” được tìm thấy ở vị trí thứ 3

SUBSTITUTE

Để thay thế ký tự hiện có với ký tự mới khác trong một chuỗi, sử dụng hàm SUBSTITUTE.

substitute-function

1.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *