File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp, người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và những người sử dụng thông tin tài chính khác.

Người phân tích cần tìm được những mối quan hệ giữa các tỷ số tính toán được để có thể đưa ra những kết luận chính xác về công ty. Không có một chuẩn mực nào cho phần phân tích theo từng tỷ số. Một số các chỉ số là tốt cũng chưa thể kết luận rằng công ty đang trong hoạt động trong tình trạng tốt. Vì vậy các mối quan hệ giữa các tỷ số là mục đích cuối cùng của phân tích tài chính công ty.

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua biến động của nguồn vốn
Phân tích chính sách tài trợ: phân tích vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động
Phân tích tình hình sức khỏe tài chính
Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và đầu tư
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn qua hệ thống các chỉ tiêu

Download File Excel phân tích báo cáo tài chính mẫu: https://drive.google.com/file/d/0B5VQLgen5b0ATjBEczF4VTV2czQ/view

3.9/5 - (13 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *