Mẫu Excel đăng ký thuế ban đầu, đặt in hóa đơn

Khi doanh nghiệp mới thành lập cần làm thủ tục đăng ký thuế ban đầu.

Một số mẫu biểu thường dùng khi đăng ký ban đầu:

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Cam kết trụ địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

Đăng ký mở số sách kế toán bằng máy vi tính Khấu hao tài sản cố định,….


Link download:
bit.ly/taiexceldangkithuebandau

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận