vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

File excel bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mẫu

File excel bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mẫu


Mục đích của Bảng cân đối kế toán là thông tin tài chính tổng hợp , phản ánh bao hàm toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời khắc nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có khả năng nhận xét , đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bảng Cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

 Hình ảnh: File excel bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mẫu

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hình ảnh: File word bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mẫu
Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.
Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng định mức trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN , nguyên tắc lập , cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán. Theo điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn lập và thể hiện Bảng cân đối kế toán năm cụ thể.

Nguyên tắc lập và thể hiện Bảng cân đối kế toán:
 Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày thông cáo tài chính”  Chuẩn mực kế toán số 21   khi lập và thể hiện Bảng cân đối kế toán phải Tuân theo các nguyên tắc chung về lập và thể hiện thông cáo tài chính. Ngoài ra , trên Bảng cân đối kế toán , các khoản mục Chia của cải và Nợ phải trả phải được thể hiện riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn , tuỳ theo hạn của chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp , cụ thể như sau:
a ) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh thông thường trong vòng 12 tháng , thì Chia của cải và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:
– Chia của cải và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm thông cáo được xếp vào loại ngắn hạn;
– Chia của cải và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm thông cáo được xếp vào loại dài hạn.
b ) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh thông thường dài hơn 12 tháng , thì Chia của cải và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:
– Chia của cải và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào loại ngắn hạn;
– Chia của cải và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời kì dài hơn một chu kì kinh dinh thường nhật được xếp vào loại dài hạn.
Trường hợp này , doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc thù rõ ràng chu kì kinh dinh thường nhật , thời kì đổ đồng của chu kì kinh dinh thường nhật , các chứng cứ về chu kì làm ra , kinh dinh của doanh nghiệp cũng như của ngành , chuye doanh nghiệp hoạt động.
c ) Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động chẳng thể dựa vào chu kì kinh dinh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn , thì các tài sản và Nợ phải trả được trình diễn.# theo tính thanh khoản giảm dần.
 Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các chức vụ cấp trên và chức vụ cấp dưới trực thuộc không có nhân cách pháp nhân , chức vụ cấp trên phải thực hành loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao du nội bộ , như các khoản phải thu , phải trả , cho vay nội bộ…. giữa chức vụ cấp trên và chức vụ cấp dưới , giữa các chức vụ cấp dưới với nhau.
– Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp báo cáo giữa chức vụ cấp trên và cấp dưới hạch toán nước phụ thuộc được thực hành na ná như kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính.
Các định mức không có số liệu được miễn trình diễn.Doanh nghiệp chủ động đánh lại số trật tự của các định mức theo nguyên tắc liên tiếp trong mỗi phần.

Bạn quan tâm và download mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 tại đây nhé!( gồm 2 file mẫu excel và mẫu word)

Download: File excel bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 mẫu

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

3.2/5 - (4 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *