Hàm làm tròn số Round

Phần này trình bày 3 hàm làm tròn số trong Excel. Đó là các hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN.

Trước khi bắt đầu, cần lưu ý: Nếu làm tròn một số, bạn sẽ mất đi độ chính xác của số liệu đó. Còn nếu muốn giữ độ chính xác này, bạn có thể hiển thị ít chữ số sau dấu thập phân hơn, mà không làm thay đổi giá trị của số liệu.

Hàm Round

1. Làm tròn một số tới 2 chữ số sau dấu thập phân.

round-two-decimal-places

Chú ý: 1, 2, 3 và 4 sẽ được làm tròn xuống. Còn 5, 6, 7, 8 và 9 sẽ được làm tròn lên. Ví dụ,  114.7211, 114.7221, 114.7231 và 114.7241 sẽ được làm tròn xuống thành 114.72 trong khi 114.7251, 114.7261, 114.7271, 114.7281 và 114.7291 sẽ được làm tròn lên thành 114.73.

2. Làm tròn một số tới 1 chữ số sau dấu thập phân.

1

3. Làm tròn một số thành số nguyên gần nhất.

2

4. Làm tròn một số thành bội số gần nhất của 10.

3

5. Làm tròn một số thành bội số gần nhất của 100.

4

Hàm RoundUp

Hàm ROUNDUP luôn làm tròn lên (ra xa số 0). Ví dụ dưới đây làm tròn lên một số tới 1 chữ số sau dấu thập phân.

5

6

Hàm RoundDown

Hàm ROUNDDOWN luôn làm tròn xuống (về phía số 0). Ví dụ sau đây làm tròn xuống một số tới số nguyên gần nhất.

7

8

2/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *