File excel kế toán thông tư 133 – 200

File excel kế toán thông tư 133 – 200 , Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.
– Link tải file excel kế toán thông tư 133 ở cuối bài nha ( Thông tư 200 cũng vậy)

*File Excel kế toán đủ các phần hành rất hay bao gồm các sheet như:

  1. Danh mục khách hàng
  2. Thông tin doanh nghiệp
  3. Danh mục vật tư hàng hóa
  4. Danh mục phát sinh
  5. Bìa sổ ( sổ chi tiết các tài khoản )

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
– Bảng chấm công
– Bảng chấm công thêm giờ
– Bảng tính bảo hiểm
– Bảng tính thuế TNCN
– Bảng lương
– Bảng lương cơ bản và các khoản phụ cấp
– Phiếu lương
Bạn đang xem bài viết” File excel kế toán thông tư 133 – 200″
TỔNG HỢP
– Phiếu kế toán
– Sổ nhật kí bán hàng
– Sổ nhật kí mua hàng
– Sổ nhật kí thu tiền
– Sổ nhật kí chi tiền
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN &  DOANH NGHIỆP
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Tờ khau thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO THUẾ GTGT.
– Tờ khai thuế giá trị GT
– Bảng kiểm ra hóa đơn bán ra
– Bảng kiểm ra hóa đơn mua vào
– Bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng
– Bảng kê hóa đơn mua vào theo tháng
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bản thuyết minh báo cáo tài  chính
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng cân đối tài khoản
Bạn đang xem bài viết” File excel kế toán thông tư 133- 200″
HÀNG TỒN KHO
– Nhật kí nhập xuất
– Phiếu nhập kho / Nhập chi phí mua hàng
– Thẻ kho
– Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
– Nhập xuất tồn
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
– Công nợ chi tiết
– Công nợ tổng hợp ( phải trả khách hàng )
– Công nợ tổng hợp ( phải thu khách hàng )
KHÁC ( THANH TOÁN)
– Phiếu thu chi
– Sổ nhật kí chung
– Sổ cái tài khoản
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ quỹ tiền mặt VNĐ
– Sổ chí tiết tài khoản

Các bạn dowload File excel kế toán thông tư 133-200 tại đây nhé: https://drive.google.com/file/d/0B5VQLgen5b0AOEtLRFEyRGpFVms/view

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận