Hàm BETADIST

Sử dụng hàm BETADIST sẽ trả về giá trị phân phối xác suất tích lũy với giá trị X và tham biến phân phối tích lũy alpha, beta.

Cú pháp:

BETADIST( x, alpha, beta, [lower_bound], [upper_bound] )

Trong đó:

X: giá trị trong khoảng [lower_bound] và [upper_bound]

Alpha: tham biến alpha của phân phối

Beta: tham biến beta của phân phối

Lower_bound: cận dưới của X (tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị lower_bound, cận dưới nhận giá trị 0)

Upper_bound: cận trên của X (tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị Upper _bound, cận trên nhận giá trị 1)

Lưu ý:

– Alpha và beta nhận giá trị dương, lớn hơn 0

– X nhận giá trị trong khoảng từ [lower_bound] đến [upper_bound]

Áp dụng với Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ cụ thể:

=BETADIST(3, 7.5, 9, 1, 4)

KQ: 0.960370937

=BETADIST(7.5, 8, 9, 5, 10)

KQ: 0.598190307

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *