Đếm số ký tự trong một chuỗi

Những ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đếm số ký tự trong 1 ô hoặc số lần xuất hiện của một từ bất kỳ trong ô bằng 2 hàm ‘LEN’ và ‘FUNCTION’.

1.  Dùng hàm ‘LEN’ để tính độ dài chuỗi trong ô A1 (25 ký tự, bao gồm cả dấu cách)

2.  Hàm ‘FUNCTION’ dùng để tìm kiếm và thay thế một ký tự này bằng một ký tự khác trong chuỗi. Như ví dụ dưới đây LEN(SUBSTITUTE(A1,B1,””)) = 13  (độ dài chuỗi khi không có từ ‘dog’), do đó khi lấy LEN(A1) trừ đi số vừa nhận được (25-13=12) sẽ tìm ra được độ dài của các từ ‘dog’ trong ô A1.

3.  Sau khi có được độ dài của tất các từ ‘dog’ trong ô A1, giờ chỉ cần chia cho độ dài của từ ‘dog’ (3) là ta đã có được số lượng của từ ‘dog’ trong chuỗi (12/3=4)

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *