Sử dụng scrollbar trong Dashboard

Một dashboard được coi là hoàn hảo khi có đầy đủ các yếu tố sau: Dễ đọc (Easy to read) Gói gọn trong một trang (Single page) Thể hiện thông tin Hiện tại (current status) Xu hướng quá khứ (historical…