Excel tính giá thành công ty sản xuất

File Excel Tính giá thành công ty sản xuất – Kế hoạch sản xuất– Nhân công: Giá nhân công, nhân công– Nguyên vật liệu: Định mức nguyên vật liệu, xuất kho nguyên vật liệu– Giá thành sản phẩm Link Download:http://bit.ly/taiexceltinhgiathanh
File Excel quản lý Thu chi

Chỉ nhập dữ liệu vào sheet “TH THU” và sheet “TH CHI” (đã có ví dụ như trong từng sheet) Không nhập dữ liệu vào sheet “Phieu thu” và sheet “Phieu chi”. 2 sheet này chỉ dùng khi muốn in…