Ứng dụng của Data Table

Trong các bài viết trước http://excelviet.com/quan-tri-rui-ro-mo-hinh-tai-chinh-phan-1/, chúng ta đã được làm quen với công cụ phân tích What-if Data Table, tại bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ ứng dụng của công cụ mạnh mẽ này…