Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ

Phần mềm Excel theo dõi hàng tồn kho và công nợ:
1. Theo dõi nhập xuất tồn
2. Theo dõi công nợ phải thu
3. Theo dõi công nợ phải trả

* Link Download:
https://drive.google.com/file/d/0B710JXw7MWrdc3lQdGRlX3dxMFk/view?usp=sharing

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận