Thống kê mô tả trong Excel

Excel cung cấp một 1 add-in rất hữu hiệu để thực hiện thống kê mô tả là Analysis Toolpak, chúng ta sẽ cùng xem ví dụ. Giả sử có 1 tập hợp data như hình dưới: Để tính toán các trị thống…
Các mô hình tài chính mẫu

Các mô hình mẫu luôn là khởi đầu ý tưởng và là nguồn tham khảo quý giá để các bạn có thể tự xây dựng được mô hình cho riêng mình. Gửi tặng các bạn yêu thích các mô hình…